Tanzania

Tanzania som ligger i östra Afrika har ca 49 miljoner invånare. Landet är till ytan mer än  dubbelt så stort som Sverige. Tanzania är en union mellan fastlandet (före detta Tanganyika) och öriket Zanzibar i Indiska oceanen

  • Befolkningstillväxt 3,0 %
  • Förväntad livslängd 60 år
  • BNP-tillväxt/år 7,0 %
  • BNP/invånare ca 1500 USD/år
  • Andel som lever i extrem fattigdom 33 %
  • Läs och skrivkunnighet 73 %
  • Andel barn som börjar grundskolan 98 %
  • Andel som går i högstadium/gymnasium 5 %
  • Andel som klarar högstadieproven 34 %
  • Andel flickor i gymnasiet ca 50 %

Tanzanias skolsystem innefattar 2 år i förskola, 7 år i grundskolan, 4 år i sekundärskolan plus 2 högskoleförberedande år. Efter självständigheten i början av 1960-talet satsade Tanzania stora resurser på utbildning. När ekonomin gick tillbaka på 1990-talet drabbades skolväsendet hårt med följd att andelen läs- och skrivkunniga minskade. I dag är mer än var fjärde tanzanier analfabet.

Sekundärskolorna växer i antal och är både privata och offentliga. Skolavgifter tas ut i alla skolor och kvaliteten mellan skolorna växlar kraftigt. Tillgång på rimligt kvalificerade lärare har inte alls matchat de kvantitativa ambitionerna. Kvaliteten har blivit lidande. Det visas av att i landet som helhet godkändes bara 35 % av eleverna i examensproven 2012 efter fyra år i sekundärskola. I Barbroskolan klarar samtliga elever examensproven. Nästan lika många flickor som pojkar fullföljer gymnasieutbildningen i Tanzania.